Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 3 745 202 3 420 184 120 813 110 329 9,5 %
Februar 4 139 648 3 829 116 147 845 136 754 8,1 %
Mars 4 506 063 4 132 965 145 357 133 321 9,0 %
1. kvartal 12 390 913 11 382 265 137 677 126 470 8,9 %
           
April 4 767 001 3 892 026 158 900 129 734 22,5 %
Mai 4 594 475 3 990 983 148 209 128 741 15,1 %
Juni 5 153 306 4 601 306 171 777 153 377 12 %
2. kvartal 14 514 783 12 484 315 159 503 137 190 16,3 %
           
Juli 6 174 944 6 202 495 199 192 200 080 -0,4 %
August 6 023 741 5 684 876 194 314 183 383 6 %
September   5 012 436   167 081  
3. kvartal   16 899 806   183 694  
           
Oktober   5 076 661   163 763  
November   4 044 300   134 810  
Desember   3 974 890   128 222  
4. kvartal   13 095 851   142 346  
           
Sum året   53 862 237   147 568  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2021. Trafikkutvikling påvirkes av oppstart innkreving Kåterud-Brumunddal i juli 2020 og Brumunddal-Moelv i november 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 3 420 184 2 795 081 110 329 90 164 22,4 %
Februar 3 829 116 3 094 715 136 754 106 714 28,1 %
Mars 4 132 965 2 156 832 133 321 69 575 91,6 %
1. kvartal 11 382 265 8 046 628 126 470 88 424 43,0 %
           
April 3 892 029 1 808 136 129 734 60 271 115,3 %
Mai 3 990 983 2 483 569 128 741 80 115 60,7 %
Juni 4 601 306 3 017 759 153 377 100 592 52,5 %
2. kvartal 12 484 318 7 309 464 137 190 80 324 70,8 %
1. halvår 23 866 583 15 356 093 131 860 84 374 56,3 %
           
Juli 6 202 495 5 315 352 200 080 171 463 16,7 %
August 5 684 875 4 666 421 183 382 150 530 21,8 %
September 5 012 436 4 471 597 167 081 149 053 12,1 %
3. kvartal 16 899 806 14 453 370 183 694 157 102 16,9 %
Sum akk. 40 766 357 29 809 588 149 327 108 794 37,3 %
           
Oktober 5 076 661 4 380 023 163 763 141 291 15,9 %
November 4 044 300 3 870 187 134 810 129 006 4,5 %
Desember 3 974 890 4 389 800 128 222 91 008 - 9,5 %
4. kvartal 13 095 851 12 640 459 142 346 137 396 3,6 %
           
Sum året 53 862 240 42 450 627 147 568 115 985 27,2 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2020. Trafikkutvikling påvirkes av oppstart innkreving Kolomoen-Kåterud i oktober 2019, Kåterud-Brumunddal i juli 2020 og Brumunddal-Moelv i november 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 2 795 081 2 421 574 90 164 78 115 15,4 %
Februar 3 094 715 2 585 172 106 714 92 328 15,6 %
Mars 2 156 832 2 710 415 69 575 87 433 - 20,4 %
1. kvartal 8 046 628 7 717 161 88 424 85 746 3,1 %
           
April 1 808 136 2 764 559 60 271 92 152 - 34,6 %
Mai 2 483 569 2 484 809 80 115 80 155 0,0 %
Juni 3 017 759 2 923 315 100 592 97 444 3,2 %
2. kvartal 7 309 464 8 172 683 80 324 89 810 - 10,6 %
1. halvår 15 356 093 15 889 844 84 374 87 789 - 3,9 %
           
Juli 5 315 352 3 311 622 171 463 106 827 60,5 %
August 4 666 421 3 139 586 150 530 101 277 48,6 %
September 4 471 597 2 744 454 149 053 91 482 62,9 %
3. kvartal 14 453 370 9 195 662 157 102 99 953 57,2 %
Sum akk. 29 809 588 25 085 506 108 794 91 888 18,4 %
           
Oktober 4 380 023 2 904 151 141 291 93 682 50,8 %
November 3 870 187 2 572 884 129 006 85 763 50,4 %
Desember 4 389 800 2 821 237 91 008 91 008 55,6 %
4. kvartal 12 640 459 8 298 272 137 396 90 199 52,3 %
           
Sum året 42 450 627 33 383 778 115 985 91 462 26,8 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 2 421 574 2 540 809 78 115 81 962 - 4,7 %
Februar 2 585 172 2 672 159 92 328 95 434 - 3,3 %
Mars 2 710 415 2 965 385 87 433 95 658 - 8,6 %
1. kvartal 7 717 161 8 178 353 85 746 90 871 - 5,6 %
           
April 2 764 559 2 603 234 92 152 86 774 6,2 %
Mai 2 484 809 2 679 329 80 155 86 430 - 7,3 %
Juni 2 923 315 2 939 807 97 444 97 994 - 0,6 %
2. kvartal 8 172 683 8 222 370 89 810 90 356 - 0,6 %
1. halvår 15 889 844 16 400 723 87 789 90 612 - 3,1 %
           
Juli 3 311 622 3 482 474 106 827 112 338 - 4,9 %
August 3 139 586 3 294 488 101 277 106 274 - 4,7 %
September 2 744 454 2 813 703 91 482 93 790 - 2,5 %
3. kvartal 9 195 662 9 590 665 99 953 104 246 - 4,1 %
Sum akk. 25 085 506 25 991 388 91 888 95 207 - 3,5 %
           
Oktober 2 904 151 2 687 775 93 682 86 702 8,1 %
November 2 572 884 2 307 168 85 763 76 906 11,5 %
Desember 2 821 237 2 460 201 91 008 79 361 14,7 %
4. kvartal 8 298 272 7 455 144 90 199 81 034 11,3 %
           
Sum året 33 383 778 33 446 532 91 462 91 634 -0,2 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 2 540 809 2 595 573 81 962 83 728 - 2,1 %
Februar 2 672 159 2 757 681 95 434 98 489 - 3,1 %
Mars 2 965 385 2 879 209 95 658 92 878 3,0 %
1. kvartal 8 178 353 8 232 463 90 871 91 472 - 0,7 %
           
April 2 603 234 2 923 475 86 774 97 449 - 11,0 %
Mai 2 679 329 2 692 898 86 430 86 868 - 0,5 %
Juni 2 939 807 3 073 032 97 994 102 434 - 4,3 %
2. kvartal 8 222 370 8 689 405 90 356 95 488 - 5,4 %
1. halvår 16 400 723 16 921 868 90 612 93 491 - 3,1 %
           
Juli 3 482 474 3 634 922 112 338 117 256 - 4,2 %
August 3 294 488 3 450 948 106 274 111 321 - 4,5 %
September 2 813 703 2 972 855 93 790 99 095 - 5,4 %
3. kvartal 9 590 665 10 058 725 104 246 109 334 - 4,7 %
Sum akk. 25 991 388 26 980 593 95 207 98 830 - 3,7 %
           
Oktober 2 687 775 2 904 511 86 702 93 694 - 7,5 %
November 2 307 168 2 418 616 76 906 80 621 - 4,6 %
Desember 2 460 201 2 640 029 79 361 85 162 - 6,8 %
4. kvartal 7 455 144 7 963 156 81 034 86 556 - 6,4 %
           
Sum året 33 446 532 34 943 749 91 634 95 736 - 4,3 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 2 604 196 2 484 523 84 006 80 146 4,8 %
Februar 2 761 559 2 789 122 98 627 96 177 2,5 %
Mars 2 880 662 3 131 882 92 925 101 028 - 8,0 %
1. kvartal 8 246 417 8 405 527 91 627 92 368 - 0,8 %
           
April 2 927 604 2 458 279 97 587 81 943 19,1 %
Mai 2 696 375 2 721 796 86 980 87 800 - 0,9 %
Juni 3 077 668 3 049 277 102 589 101 643 0,9 %
2. kvartal 8 701 647 8 229 352 95 622 90 432 5,7 %
1. halvår 16 948 064 16 634 879 93 636 91 400 2,4 %
           
Juli 3 639 615 3 601 811 117 407 116 187 1,0 %
August 3 456 146 3 485 450 111 489 112 434 - 0,8 %
September 2 979 331 3 014 367 99 311 100 479 -1,2 %
3. kvartal 10 075 092 10 101 628 109 512 109 800 - 0,3 %
Sum akk. 27 023 156 26 736 507 98 986 97 578 1,1 %
           
Oktober 2 906 484 2 948 558 93 758 95 115 - 1,4 %
November 2 420 162 2 415 117 80 672 80 504 0,2 %
Desember 2 644 392 2 664 408 85 303 85 949 - 0,8 %
4. kvartal 7 971 146 8 028 085 86 643 87 262 - 0,7 %
           
Sum året 34 994 302 34 764 592 95 875 94 985 0,9 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2016. Innkrevingen ved bomstasjonen Minnesund - Hedmark grense begynte 26. juni 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 2 484 523 2 048 885 80 146 66 093 21,3 %
Februar 2 789 122 2 135 425 96 177 76 265 26,1 %
Mars 3 131 882 2 391 694 101 028 77 151 30,9 %
1. kvartal 8 405 527 6 576 004 92 368 73 067 26,4 %
           
April 2 458 279 2 198 945 81 943 73 298 11,8 %
Mai 2 721 796 2 249 976 87 800 72 580 21,0 %
Juni 3 049 277 2 583 178 101 643 86 106 18,0 %
2. kvartal 8 229 352 7 032 099 90 432 77 276 17,0 %
1. halvår 16 634 879 13 608 103 91 400 75 183 21,6 %
           
Juli 3 601 811 3 523 919 116 187 113 675 2,2 %
August 3 485 450 3 391 240 112 434 109 395 2,8 %
September 3 014 367 2 933 366 100 479 97 779 2,8 %
3. kvartal 10 101 628 9 848 525 109 800 107 049 2,6 %
Sum akk. 26 736 507 23 456 628 97 578 85 922 13,6 %
           
Oktober 2 948 558 2 872 447 95 115 92 660   2,6 %
November 2 415 117 2 598 532 80 504 86 618 - 7,1 %
Desember 2 664 408 2 623 449 85 949 84 627   1,6 %
4. kvartal 8 028 085 8 094 428 87 262 87 983 - 0,8 %
           
Sum året 34 764 592 31 551 056 94 985 86 441   9,9 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2015. Innkreving ved bomstasjonen Akershus Grense - Skaberud begynte 15. desember 2014 og innkrevingen ved bomstasjonen Minnesund - Hedmark grense begynte 26. juni 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 2 048 885 1 670 763 66 093 53 896 22,6 %
Februar 2 135 425 1 664 085 76 265 59 432 28,3 %
Mars 2 391 694 1 805 545 77 151 58 243 32,5 %
1. kvartal 6 576 004 5 140 393 73 067 57 115 27,9 %
           
April 2 198 945 1 828 914 73 298 60 964 20,2 %
Mai 2 249 976 1 775 623 72 580 57 278 26,7 %
Juni 2 583 178 2 082 507 86 106 69 417 24,0 %
2. kvartal 7 032 099 5 687 044 77 276 62 495 23,7 %
1. halvår 13 608 103 10 827 437 75 183 59 820 25,7 %
           
Juli 3 523 919 2 236 147 113 675 72 134 57,6 %
August 3 391 240 2 232 810 109 395 72 026 51,9 %
September 2 933 366 1 981 322 97 779 66 044 48,1 %
3. kvartal 9 848 525 6 450 279 107 049 70 112 52,7 %
Sum akk. 23 456 628 17 277 716 85 922 63 288 35,8 %
           
Oktober 2 872 447 1 945 118 92 660 62 746 47,7 %
November 2 598 532 1 673 778 86 618 55 793 55,2 %
Desember 2 623 449 1 974 428 84 627 63 691 32,9 %
4. kvartal 8 094 428 5 593 324 87 983 60 797 44,7 %
           
Sum året 31 551 056 22 871 040 86 441 62 660 38,0 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 1 670 763 1 624 557 53 896 52 405   2,8 %
Februar 1 664 085 1 708 845 59 432 61 030 - 2,6 %
Mars 1 805 545 1 952 676 58 243 62 990 - 7,5 %
1. kvartal 5 140 393 5 286 078 57 115 58 734 - 2,8 %
           
April 1 828 914 1 677 550 60 964 55 918   9,0 %
Mai 1 775 623 1 728 109 57 278 55 745   2,7 %
Juni 2 082 507 2 013 724 69 417 67 124   3,4 %
2. kvartal 5 687 044 5 419 383 62 495 59 554   4,9 %
1. halvår 10 827 437 10 705 461 59 820 59 146   1,1 %
           
Juli 2 236 147 2 283 906 72 134 73 674 - 2,1 %
August 2 232 810 2 228 126 72 026 71 875   0,2 %
September 1 981 322 1 945 831 66 044 64 861   1,8 %
3. kvartal 6 450 279 6 457 863 70 112 70 194 - 0,1 %
Sum akk. 17 277 716 17 163 324 63 288 62 869   0,7 %
           
Oktober 1 945 118 1 907 646 62 746 61 537   2,0 %
November 1 673 778 1 653 409 55 793 55 114   1,2 %
Desember* 1 974 428 1 720 410 63 691 55 497 14,8 %
4. kvartal 5 593 324 5 281 465 60 797 57 407   5,9 %
           
Sum året 22 871 040 22 444 789 62 660 61 493   1,9 %

* Innkreving ved bomstasjonen Akershus Grense - Skaberud begynte 15. desember 2014


Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle fire bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2013.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 1 624 557 1 549 780 52 405 49 993   4,8 %
Februar 1 708 845 1 701 707 61 030 58 680   4,0 %
Mars 1 952 676 1 874 832 62 990 60 478   4,2 %
1. kvartal 5 286 078 5 126 319 58 734 56 333   4,3 %
           
April 1 677 550 1 749 557 55 918 58 319 - 4,1 %
Mai 1 728 109 1 835 030 55 745 59 195 - 5,8 %
Juni 2 013 724 1 921 117 67 124 64 037   4,8 %
2. kvartal 5 419 383 5 505 704 59 554 60 502 - 1,6 %
           
Juli 2 283 906 2 314 321 73 674 74 656 - 1,3 %
August 2 228 126 2 234 743 71 875 72 088 - 0,3 %
September 1 945 831 1 937 196 64 861 64 573   0,4 %
3. kvartal 6 457 863 6 486 260 70 194 70 503 - 0,4 %
           
Oktober 1 907 646 1 860 102 61 537 60 003   2,6 %
November 1 653 409 1 667 799 55 114 55 593 - 0,9 %
Desember 1 720 410 1 687 746 55 497 56 692   1,9 %
4. kvartal 5 281 465 5 215 647 57 407 56 692   1,3 %
           
Sum året 22 444 789 22 333 930 61 493 61 022   0,8 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert