Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2021. Trafikkutvikling påvirkes av oppstart innkreving Kåterud-Brumunddal i juli 2020 og Brumunddal-Moelv i november 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 3 420 184 2 795 081 110 329 90 164 22,4 %
Februar 3 829 116 3 094 715 136 754 106 714 28,1 %
Mars 4 132 965 2 156 832 133 321 69 575 91,6 %
1. kvartal 11 382 265 8 046 628 126 470 88 424 43,0 %
           
April 3 892 029 1 808 136 129 734 60 271 115,3 %
Mai 3 990 983 2 483 569 128 741 80 115 60,7 %
Juni 4 601 306 3 017 759 153 377 100 592 52,5 %
2. kvartal 12 484 318 7 309 464 137 190 80 324 70,8 %
1. halvår 23 866 583 15 356 093 131 860 84 374 56,3 %
           
Juli 6 202 495 5 315 352 200 080 171 463 16,7 %
August 5 684 875 4 666 421 183 382 150 530 21,8 %
September 5 012 436 4 471 597 167 081 149 053 12,1 %
3. kvartal 16 899 806 14 453 370 183 694 157 102 16,9 %
Sum akk. 40 766 357 29 809 588 149 327 108 794 37,3 %
           
Oktober 5 076 661 4 380 023 163 763 141 291 15,9 %
November 4 044 300 3 870 187 134 810 129 006 4,5 %
Desember 3 974 890 4 389 800 128 222 91 008 - 9,5 %
4. kvartal 13 095 851 12 640 459 142 346 137 396 3,6 %
           
Sum året 53 862 240 42 450 627 147 568 115 985 27,2 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2020. Trafikkutvikling påvirkes av oppstart innkreving Kolomoen-Kåterud i oktober 2019, Kåterud-Brumunddal i juli 2020 og Brumunddal-Moelv i november 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 2 795 081 2 421 574 90 164 78 115 15,4 %
Februar 3 094 715 2 585 172 106 714 92 328 15,6 %
Mars 2 156 832 2 710 415 69 575 87 433 - 20,4 %
1. kvartal 8 046 628 7 717 161 88 424 85 746 3,1 %
           
April 1 808 136 2 764 559 60 271 92 152 - 34,6 %
Mai 2 483 569 2 484 809 80 115 80 155 0,0 %
Juni 3 017 759 2 923 315 100 592 97 444 3,2 %
2. kvartal 7 309 464 8 172 683 80 324 89 810 - 10,6 %
1. halvår 15 356 093 15 889 844 84 374 87 789 - 3,9 %
           
Juli 5 315 352 3 311 622 171 463 106 827 60,5 %
August 4 666 421 3 139 586 150 530 101 277 48,6 %
September 4 471 597 2 744 454 149 053 91 482 62,9 %
3. kvartal 14 453 370 9 195 662 157 102 99 953 57,2 %
Sum akk. 29 809 588 25 085 506 108 794 91 888 18,4 %
           
Oktober 4 380 023 2 904 151 141 291 93 682 50,8 %
November 3 870 187 2 572 884 129 006 85 763 50,4 %
Desember 4 389 800 2 821 237 91 008 91 008 55,6 %
4. kvartal 12 640 459 8 298 272 137 396 90 199 52,3 %
           
Sum året 42 450 627 33 383 778 115 985 91 462 26,8 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 2 421 574 2 540 809 78 115 81 962 - 4,7 %
Februar 2 585 172 2 672 159 92 328 95 434 - 3,3 %
Mars 2 710 415 2 965 385 87 433 95 658 - 8,6 %
1. kvartal 7 717 161 8 178 353 85 746 90 871 - 5,6 %
           
April 2 764 559 2 603 234 92 152 86 774 6,2 %
Mai 2 484 809 2 679 329 80 155 86 430 - 7,3 %
Juni 2 923 315 2 939 807 97 444 97 994 - 0,6 %
2. kvartal 8 172 683 8 222 370 89 810 90 356 - 0,6 %
1. halvår 15 889 844 16 400 723 87 789 90 612 - 3,1 %
           
Juli 3 311 622 3 482 474 106 827 112 338 - 4,9 %
August 3 139 586 3 294 488 101 277 106 274 - 4,7 %
September 2 744 454 2 813 703 91 482 93 790 - 2,5 %
3. kvartal 9 195 662 9 590 665 99 953 104 246 - 4,1 %
Sum akk. 25 085 506 25 991 388 91 888 95 207 - 3,5 %
           
Oktober 2 904 151 2 687 775 93 682 86 702 8,1 %
November 2 572 884 2 307 168 85 763 76 906 11,5 %
Desember 2 821 237 2 460 201 91 008 79 361 14,7 %
4. kvartal 8 298 272 7 455 144 90 199 81 034 11,3 %
           
Sum året 33 383 778 33 446 532 91 462 91 634 -0,2 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 2 540 809 2 595 573 81 962 83 728 - 2,1 %
Februar 2 672 159 2 757 681 95 434 98 489 - 3,1 %
Mars 2 965 385 2 879 209 95 658 92 878 3,0 %
1. kvartal 8 178 353 8 232 463 90 871 91 472 - 0,7 %
           
April 2 603 234 2 923 475 86 774 97 449 - 11,0 %
Mai 2 679 329 2 692 898 86 430 86 868 - 0,5 %
Juni 2 939 807 3 073 032 97 994 102 434 - 4,3 %
2. kvartal 8 222 370 8 689 405 90 356 95 488 - 5,4 %
1. halvår 16 400 723 16 921 868 90 612 93 491 - 3,1 %
           
Juli 3 482 474 3 634 922 112 338 117 256 - 4,2 %
August 3 294 488 3 450 948 106 274 111 321 - 4,5 %
September 2 813 703 2 972 855 93 790 99 095 - 5,4 %
3. kvartal 9 590 665 10 058 725 104 246 109 334 - 4,7 %
Sum akk. 25 991 388 26 980 593 95 207 98 830 - 3,7 %
           
Oktober 2 687 775 2 904 511 86 702 93 694 - 7,5 %
November 2 307 168 2 418 616 76 906 80 621 - 4,6 %
Desember 2 460 201 2 640 029 79 361 85 162 - 6,8 %
4. kvartal 7 455 144 7 963 156 81 034 86 556 - 6,4 %
           
Sum året 33 446 532 34 943 749 91 634 95 736 - 4,3 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 2 604 196 2 484 523 84 006 80 146 4,8 %
Februar 2 761 559 2 789 122 98 627 96 177 2,5 %
Mars 2 880 662 3 131 882 92 925 101 028 - 8,0 %
1. kvartal 8 246 417 8 405 527 91 627 92 368 - 0,8 %
           
April 2 927 604 2 458 279 97 587 81 943 19,1 %
Mai 2 696 375 2 721 796 86 980 87 800 - 0,9 %
Juni 3 077 668 3 049 277 102 589 101 643 0,9 %
2. kvartal 8 701 647 8 229 352 95 622 90 432 5,7 %
1. halvår 16 948 064 16 634 879 93 636 91 400 2,4 %
           
Juli 3 639 615 3 601 811 117 407 116 187 1,0 %
August 3 456 146 3 485 450 111 489 112 434 - 0,8 %
September 2 979 331 3 014 367 99 311 100 479 -1,2 %
3. kvartal 10 075 092 10 101 628 109 512 109 800 - 0,3 %
Sum akk. 27 023 156 26 736 507 98 986 97 578 1,1 %
           
Oktober 2 906 484 2 948 558 93 758 95 115 - 1,4 %
November 2 420 162 2 415 117 80 672 80 504 0,2 %
Desember 2 644 392 2 664 408 85 303 85 949 - 0,8 %
4. kvartal 7 971 146 8 028 085 86 643 87 262 - 0,7 %
           
Sum året 34 994 302 34 764 592 95 875 94 985 0,9 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2016. Innkrevingen ved bomstasjonen Minnesund - Hedmark grense begynte 26. juni 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 2 484 523 2 048 885 80 146 66 093 21,3 %
Februar 2 789 122 2 135 425 96 177 76 265 26,1 %
Mars 3 131 882 2 391 694 101 028 77 151 30,9 %
1. kvartal 8 405 527 6 576 004 92 368 73 067 26,4 %
           
April 2 458 279 2 198 945 81 943 73 298 11,8 %
Mai 2 721 796 2 249 976 87 800 72 580 21,0 %
Juni 3 049 277 2 583 178 101 643 86 106 18,0 %
2. kvartal 8 229 352 7 032 099 90 432 77 276 17,0 %
1. halvår 16 634 879 13 608 103 91 400 75 183 21,6 %
           
Juli 3 601 811 3 523 919 116 187 113 675 2,2 %
August 3 485 450 3 391 240 112 434 109 395 2,8 %
September 3 014 367 2 933 366 100 479 97 779 2,8 %
3. kvartal 10 101 628 9 848 525 109 800 107 049 2,6 %
Sum akk. 26 736 507 23 456 628 97 578 85 922 13,6 %
           
Oktober 2 948 558 2 872 447 95 115 92 660   2,6 %
November 2 415 117 2 598 532 80 504 86 618 - 7,1 %
Desember 2 664 408 2 623 449 85 949 84 627   1,6 %
4. kvartal 8 028 085 8 094 428 87 262 87 983 - 0,8 %
           
Sum året 34 764 592 31 551 056 94 985 86 441   9,9 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2015. Innkreving ved bomstasjonen Akershus Grense - Skaberud begynte 15. desember 2014 og innkrevingen ved bomstasjonen Minnesund - Hedmark grense begynte 26. juni 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 2 048 885 1 670 763 66 093 53 896 22,6 %
Februar 2 135 425 1 664 085 76 265 59 432 28,3 %
Mars 2 391 694 1 805 545 77 151 58 243 32,5 %
1. kvartal 6 576 004 5 140 393 73 067 57 115 27,9 %
           
April 2 198 945 1 828 914 73 298 60 964 20,2 %
Mai 2 249 976 1 775 623 72 580 57 278 26,7 %
Juni 2 583 178 2 082 507 86 106 69 417 24,0 %
2. kvartal 7 032 099 5 687 044 77 276 62 495 23,7 %
1. halvår 13 608 103 10 827 437 75 183 59 820 25,7 %
           
Juli 3 523 919 2 236 147 113 675 72 134 57,6 %
August 3 391 240 2 232 810 109 395 72 026 51,9 %
September 2 933 366 1 981 322 97 779 66 044 48,1 %
3. kvartal 9 848 525 6 450 279 107 049 70 112 52,7 %
Sum akk. 23 456 628 17 277 716 85 922 63 288 35,8 %
           
Oktober 2 872 447 1 945 118 92 660 62 746 47,7 %
November 2 598 532 1 673 778 86 618 55 793 55,2 %
Desember 2 623 449 1 974 428 84 627 63 691 32,9 %
4. kvartal 8 094 428 5 593 324 87 983 60 797 44,7 %
           
Sum året 31 551 056 22 871 040 86 441 62 660 38,0 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 1 670 763 1 624 557 53 896 52 405   2,8 %
Februar 1 664 085 1 708 845 59 432 61 030 - 2,6 %
Mars 1 805 545 1 952 676 58 243 62 990 - 7,5 %
1. kvartal 5 140 393 5 286 078 57 115 58 734 - 2,8 %
           
April 1 828 914 1 677 550 60 964 55 918   9,0 %
Mai 1 775 623 1 728 109 57 278 55 745   2,7 %
Juni 2 082 507 2 013 724 69 417 67 124   3,4 %
2. kvartal 5 687 044 5 419 383 62 495 59 554   4,9 %
1. halvår 10 827 437 10 705 461 59 820 59 146   1,1 %
           
Juli 2 236 147 2 283 906 72 134 73 674 - 2,1 %
August 2 232 810 2 228 126 72 026 71 875   0,2 %
September 1 981 322 1 945 831 66 044 64 861   1,8 %
3. kvartal 6 450 279 6 457 863 70 112 70 194 - 0,1 %
Sum akk. 17 277 716 17 163 324 63 288 62 869   0,7 %
           
Oktober 1 945 118 1 907 646 62 746 61 537   2,0 %
November 1 673 778 1 653 409 55 793 55 114   1,2 %
Desember* 1 974 428 1 720 410 63 691 55 497 14,8 %
4. kvartal 5 593 324 5 281 465 60 797 57 407   5,9 %
           
Sum året 22 871 040 22 444 789 62 660 61 493   1,9 %

* Innkreving ved bomstasjonen Akershus Grense - Skaberud begynte 15. desember 2014


Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle fire bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2013.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 1 624 557 1 549 780 52 405 49 993   4,8 %
Februar 1 708 845 1 701 707 61 030 58 680   4,0 %
Mars 1 952 676 1 874 832 62 990 60 478   4,2 %
1. kvartal 5 286 078 5 126 319 58 734 56 333   4,3 %
           
April 1 677 550 1 749 557 55 918 58 319 - 4,1 %
Mai 1 728 109 1 835 030 55 745 59 195 - 5,8 %
Juni 2 013 724 1 921 117 67 124 64 037   4,8 %
2. kvartal 5 419 383 5 505 704 59 554 60 502 - 1,6 %
           
Juli 2 283 906 2 314 321 73 674 74 656 - 1,3 %
August 2 228 126 2 234 743 71 875 72 088 - 0,3 %
September 1 945 831 1 937 196 64 861 64 573   0,4 %
3. kvartal 6 457 863 6 486 260 70 194 70 503 - 0,4 %
           
Oktober 1 907 646 1 860 102 61 537 60 003   2,6 %
November 1 653 409 1 667 799 55 114 55 593 - 0,9 %
Desember 1 720 410 1 687 746 55 497 56 692   1,9 %
4. kvartal 5 281 465 5 215 647 57 407 56 692   1,3 %
           
Sum året 22 444 789 22 333 930 61 493 61 022   0,8 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert